ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดกิจกรรมการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 1/2566

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดกิจกรรมการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล และคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ระดับ 300 คะแนน ต่อไป

Share this Post: