ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

icon_activity

        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.ภญ.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ ประธานหลักสูตร สาขาจิตเวช ดร.ภก.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ ประธานหลักสูตร สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด ผศ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว ประธานหลักสูตร สาขาผู้ป่วยมะเร็ง อ.ภญ.อัญมณี ลาภมาก ประธานหลักสูตร สาขาโรคไต และอ.ภญ.พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ ประธานหลักสูตร สาขาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

        โดยมี ผศ.ดร.ภญ.ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาตรีกล่าวรายงานการดำเนินงาน ดังนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม จำนวนทั้งสิ้น 9 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ป่วยมะเร็ง สาขาโรคหลอดเลือดสมอง สาขาตรวจติดตามระดับยาในเลือด สาขาจิตเวช สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค สาขาอายุรศาสตร์ สาขาโรคไต และสาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ และสาขาการประเมินและติดตามอาการ ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ทุกหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 16 สัปดาห์ (4 เดือนต่อรอบการฝึกอบรม)  ทั้งนี้ เภสัชกรที่สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตอบสนองแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศต่อไป 

ซึ่งพิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เพื่อร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 3 สาขา คือ สาขาผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 8 รอบที่ 2 จำนวน 2 คน สาขาจิตเวช รุ่นที่ 5 รอบที่ 1 จำนวน 1 คน และสาขาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 คน 


Share this Post: