ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม 5ส. “Big Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ 2566

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม 5ส. “Big Cleaning Day” ภายใต้โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยความร่วมมือของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งโครงการมีการดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม 5 ส. บริเวณพื้นที่ต่างๆ โดยดำเนินการในระหว่างวันที่ 13 – 30 มีนาคม 2566 และกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกิจกรรม 5 ส. อันได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย มาเป็นกลไกในการปรับปรุงและพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์ในเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ มีความสะดวกในการสืบค้น การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีสุขลักษณะที่ดี อันจะทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพและผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Share this Post: