ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์

icon_activity

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ
Online และ Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ โดยเป็นการอบรม 2 หัวข้อสำคัญ ที่จำเป็นในและเกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ คือ

·       เวลา 09.00-12.00 น. หัวข้ออบรมเรื่อง Tips and pitfalls in Thesis writing และการฝึกปฏิบัติ เทคนิคการจัดการเอกสารขนาดใหญ่ และการใช้ EndNote” วิทยากร คือ

ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

·       เวลา 13.00-16.00 น. หัวข้ออบรมเรื่อง Tips for Biostatistics SPSS และการฝึกปฏิบัติ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS” วิทยากร คือ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

การจัดการอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังผลลัพธ์ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อมูลวิทยานิพนธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Share this Post: