ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

icon_activity

        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา เป็นประธานในพิธี ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ ประธานหลักสูตร สาขาจิตเวช อ.ภญ.อัญมณี ลาภมาก ประธานหลักสูตร สาขาโรคไต ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ประธานหลักสูตร สาขาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ อ.ภญ.กมลชนก จิตอารี ประธานหลักสูตร สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ และผศ.ดร.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์ ประธานหลักสูตร สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค

        โดยมี ผศ.ดร.ภญ.ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาตรี กล่าวรายงานการดำเนินงาน ดังนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม จำนวนทั้งสิ้น 9 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ป่วยมะเร็ง สาขาโรคหลอดเลือดสมอง สาขาตรวจติดตามระดับยาในเลือด สาขาจิตเวช สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค สาขาอายุรศาสตร์ สาขาโรคไต และสาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ และสาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ทุกหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 16 สัปดาห์ (4 เดือนต่อรอบการฝึกอบรม)  ทั้งนี้ เภสัชกรที่สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตอบสนองแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศต่อไป 

        ซึ่งพิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เพื่อร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 5 สาขา คือ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาจิตเวช รุ่นที่ 6 จำนวน 2 ราย หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ รุ่นที่ 4 จำนวน 4 ราย หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค รุ่นที่ 3 จำนวน 4 ราย หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ รุ่นที่ 2 จำนวน 3 ราย และหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคไต รุ่นที่ 2 จำนวน 3 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 ราย


Share this Post: