ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินโครงการวิจัยระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะเกษตรศาสตร์

icon_activity

อาจารย์ นักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และทีมนักวิจัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปรชุม B304 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share this Post: