ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

icon_activity

งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online จำนวน 2 หลักสูตร คือ 

1. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Onsite) โดยมี ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ประธานหลักสูตร และ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรม ประกอบด้วย 

- การแนะนำจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

- การแนะนำการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

- การแนะนำการทำวิจัยในสาขาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2. ระดับปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (Online) โดยมี ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว ประธานหลักสูตร เป็นผู้บรรยายหัวข้อต่าง ๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

- การแนะนำจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

- การแนะนำอาจารย์และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลักสูตร 

- การแนะนำแหล่งข้อมูลและการสืบค้นของมหาวิทยาลัย 

- การ Introduction to pharmaceutical care 

จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนในหลักสูตรจากรุ่นพี่  โดยมี 2 หัวข้อที่ร่วมแลกเปลี่ยน คือ

        - การเตรียมความพร้อมและประสบการณ์ในการเรียนแบบออนไลน์ (ตัวแทนนักศึกษารหัส 65)

- การเตรียมความพร้อมและประสบการณ์ในการทำวิทยานิพนธ์ (ตัวแทนนักศึกษารหัส 63) 

และก่อนปิดการอบรมให้นักศึกษาทุกคนทดสอบภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้าน ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตร


Share this Post: