ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS3 และ TCAS4 ประจำปีการศึกษา 2566

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS3 วิธีรับตรงรอบ ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ TCAS4 รอบ Direct Admisstion สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: