ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดจัดทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา วิชาเภสัชศาสตร์กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2566 เนื่องจากรัฐบาลมีเจตจํานง มุ่งหมายให้นิสิตนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกคนทํางานหรือรับราชการ สนองความ ต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว โดยมี ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่มาทำสัญญา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมมงคลนาม ชั้น 2 ตึก Aอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: