ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

icon_activity

งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ต้นกล้าเขียวมะกอกคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในการเรียน การสอนตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ และสามารถปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกับคณาจารย์ บุคลากรฝ่ายต่างๆ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ และมีทัศนคติที่ดีต่อคณะเภสัชศาสตร์ ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาใหม่มีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต อีกทั้งนักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมมงคลนาม ชั้น 2 ตึก A อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: