ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ได้รับการรับรองการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) รูปแบบ Peer Evaluation คะแนนเต็ม 100%

icon_activity

              คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จึงได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) และเป็นลูกข่ายในโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายขนาดกลางด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับประเทศ 

             เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  คณะเภสัชศาสตร์ได้ส่งห้องปฏิบัติจุลชีววิทยา 1 เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับนโยบายด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในระดับประเทศ โดยห้องปฏิบัติการจุชลชีววิทยา 1 เข้ารับการตรวจประเมินใน 7 องค์ประกอบ คือ        

1 .การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย 

2. ระบบการจัดการสารเคมี 

3. ระบบการจัดการของเสีย 

4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ

5. ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 

6. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร 

โดยห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัยทั้ง 7 องค์ประกอบและได้คะแนนเต็ม 100% ทุกองค์ประกอบ


Share this Post: