ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

icon_activity

งานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาความคิด สร้างสรรค์ พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีความเคารพต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้เราสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ และยังเป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทยที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ชมคลิปบรรยากาศงานพิธีไหว้ครู ประจำปีกาศึกษา 2566

Share this Post: