ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

icon_activity

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา หัวข้อในการบรรยายได้แก่ เรื่องแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา วิทยากรโดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูลและมีการทำปฏิบัติการในหัวข้อการฝึกใส่และถอดถุงมือ การล้างมือตามมาตรฐาน และการใช้ชุดจัดเก็บสารทางชีวภาพ (Biological Spill Kits) วิทยากรโดย ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง เพื่อสร้างแนวคิดห้องปฏิบัติการปลอดภัยและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชอุตสาหการ และด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพื่ออบรมเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการและกลไกการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่นำไปสู่การปฏิบัติงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: