ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

icon_activity

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวข้อในการบรรยายได้แก่เรื่องแนวปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยากรโดย ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ เพื่อสร้างแนวคิดห้องปฏิบัติการปลอดภัยและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชอุตสาหการ และด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพื่ออบรมเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการและกลไกการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่นำไปสู่การปฏิบัติงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: