ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการจัดการเรียนการสอนคณะครูและนักเรียนห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (GIFTED & SMTE)  จำนวนผู้เข้าร่วม 32 คน จากโรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร โดยมีกิจกรรมดังนี้ แนะนำคณะเภสัชศาสตร์และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เยี่ยมชมโรงพยาบาลจำลอง เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์(ห้องสมุด) และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: