ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ประชุมหารือความร่วมมือกับบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทีมนักวิจัย ประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ คุณธนัท พลอยดนัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชอุตสาหการ และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: