ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เรียนเชิญ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 และการบริหารจัดการด้านงานวิจัย ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Share this Post: