ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ซ้อมหนีไฟ

icon_activity

งานปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมีการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ภายใต้โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย 2565 ณ คณะเภสัชศาสตร์(ตึกเก่า) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะการอพยพหนีไฟให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในคณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง โดยมี ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร สำนักงานอธิการบดี และหน่วยกู้ชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเป็นกำลังสนับสนุนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้

Share this Post: