ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมการประชุมการวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17

icon_activity

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17 ในหัวข้อการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น "นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ" และผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ballroom AB อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: