ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

icon_activity

        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา เป็นประธานในพิธี และผศ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว ประธานหลักสูตร สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ผศ.ดร.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์ ประธานหลักสูตร สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค ผศ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล ประธานหลักสูตร สาขา การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยา ผศ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง ประธานหลักสูตร สาขาโรคหลอดเลือดสมอง และอ.ภญ.พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์

โดยมี ผศ.ดร.ภญ.ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาตรี กล่าวรายงานการดำเนินงาน ดังนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม จำนวนทั้งสิ้น 9 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ป่วยมะเร็ง สาขาโรคหลอดเลือดสมอง สาขาตรวจติดตามระดับยาในเลือด สาขาจิตเวช สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค สาขาอายุรศาสตร์ สาขาโรคไต และสาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ และสาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ทุกหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 16 สัปดาห์ (4 เดือนต่อรอบการฝึกอบรม)  ทั้งนี้ เภสัชกรที่สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตอบสนองแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศต่อไป 

ซึ่งพิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เพื่อร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566  จำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 8 จำนวน 2 ราย หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รุ่นที่ 2 จำนวน 3 ราย  รวมเป็นจำนวน ทั้งสิ้น 5 ราย


Share this Post: