ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023) : Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566

icon_activity

            คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดงานประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023) : Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา เป็นประธานในพิธี โดยมีบุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว

            สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  2 วัน ประกอบด้วย การบรรยายวันที่ 1 ได้แก่หัวข้อ เภสัชพันธุศาสตร์ : วิทยาการและบทบาทเภสัชกร,โครงสร้างทางเคมีและการแพ้ยา,การประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อป้องกันการแพ้ยา,ยาใหม่ในโรคเบาหวานและข้อมูลการศึกษาเชิงคลินิกด้านผลต่อหัวใจและหลอดเลือด,หลักการเลือกใช้ยากลุ่ม CCBs ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, และวันที่ 2 บรรยายในหัวข้อ หลักการและข้อควรระวังในการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ,หลักการและข้อควรระวังในการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง,แนวทางการใช้ยาต้าน HIV สำหรับการป้องกันก่อนและหลังสัมผัสโรคและประเด็นสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19

                โดยวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ,พ.อ.นพ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ,ภญ.ลลิตา สุวรรณดำรงค์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, ดร.ภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ,ดร.ภก.สุรชัย จูมพระบุตร ,อ.ภญ.อัญมณี ลาภมาก ,ผศ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ,รศ.ดร.ภญ.วิภาวี เสาหิน, ผศ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งทุกท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลบริบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในรูปแบบต่าง ๆ


Share this Post: