ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมสื่อสารองค์กร “OCN Road Show 2023” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

icon_activity

กิจกรรมสื่อสารองค์กร “OCN Road Show 2023” คณะเภสัชศาสตร์ โดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การให้บริการสารสนเทศ การฝึกอบรมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การแก้ปัญหารและการับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆตลอดจนเพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่อไป เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: