ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

icon_activity

งานบริหารทั่วไป ร่วมกับ งานปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ภายใต้โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยและยกระดับ ห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นการเสริมสร้างทักษะการป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยบพหนีไฟ ให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์รวมถึงผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง โดยมี ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง  และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร สำนักงานอธิการบดี และหน่วยกู้ชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเป็นกำลังสนับสนุนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 11.50 น. ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ และ เวลา 16.20 น. ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Share this Post: