ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิจัยพัฒนายาจากส่องฟ้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

icon_activity

กลุ่มวิจัยพัฒนายาจากส่องฟ้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานประชุมมีกิจกรรมบรรยายซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ จำนวน 2 ท่านประกอบด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: