ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย เรื่อง “ฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอางตามกฎหมาย” และ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง”

icon_activity

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมทางยาและเกษตรสารสกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย มีพิธีเปิดโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอางตามกฎหมาย” และหัวข้อเรื่อง “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” โดยเภสัชกรชำนาญการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เภสัชกรหญิง กิตติยาพร ทองไทย และ เภสัชพรหญิง พรรณธิดา หล้าวงษ์ เป็นวิทยากร เมื่อนวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบผสมผสาน (hybrid) มีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน

Share this Post: