ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยการเรียนรู้แบบ IPE (Interprofessional Education

icon_activity

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยการเรียนรู้แบบ IPE (Interprofessional Education) รูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 โดยมีนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์, วิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธร อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม

----------------------------------------------------------------------

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภญ. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกล่าวต้อนรับนศ.ที่เข้าร่วมโครงการอบรม และการบรรยายเรื่องการเรียนรู้แบบ IPE และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในแต่ละวิชาชีพ โดย ผศ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล จากกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: