ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัย ในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยตามระบบ ESPReL checklist

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ณ ห้องปฏิบัติการด้านเกษตรสารสกัดและพัฒนาชีวภัณฑ์และเครื่องสำอางจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากคณะกรรมการตรวจประเมินจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประธานโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายขนาดกลางด้านมาตรฐานความปลอดภัย โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และนางณัฐภรณ์  จันทร์จรัสจิตต์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการด้านเกษตรสารสกัดฯ พร้อมด้วยบุคลากรห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมไพรโรจน์ทรัพยานนท์ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 


Share this Post: