ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Marshall University School of Pharmacy ประเทศสหรัฐอเมริกา

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Marshall University School of Pharmacy ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ราย คือ Ms.Safiyyah Mitchell และ Ms.Hannah Carreon ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2566 เพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรม 

Share this Post: