ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนาบุคลากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ในหัวข้อ “เทคนิคการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น”

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดประชุมสัมมนาบุคลากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ในหัวข้อ “เทคนิคการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนและการจัดทำผลงานทางวิชาการ อันเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์แลเห็นความสำคัญในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปุริม จารุจำรัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 

Share this Post: