ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

icon_activity

งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 25 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในพิธีมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีเป็นประธานในพิธี นำคณาจารย์มอบใบกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณแก่นักศึกษา ซึ่งมี ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช ผู้แทนจากสภาเภสัชกรรม ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ และจากนั้น นศ.ภ.พีระณัฐ ถิ่นทวี  เป็นผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม รวมทั้งเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: