ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเภสัชบัวบาน celebration night เพื่อสร้างเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปี 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา

icon_activity

งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเภสัชบัวบาน celebration night ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปี 2566 เพื่อสร้างเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปี 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา กิจกรรมประกอบไปด้วยการมอบเกียรติบัตร มอบรางวัลขวัญใจรุ่น และส่งท้ายด้วยกิจกรรมประทับใจระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ ลานยาหม้อ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: