ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรยากาศการนำเสนอสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จากการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

icon_activity

บรรยากาศการนำเสนอสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จากการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: