ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก Institute of Natural Medicine, University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณษ พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์จารย์ และนักวิจัย ได้ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจาก Institute of Natural Medicine, University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน คือ Associate Professor Suresh Awale และ Professor Motoko Kanke พร้อมคณาจารย์ และนักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกำหนดมาแลกเปลี่ยนในระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการส่งนักศึกษาเพื่อไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธฺ 2567 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: