ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2567

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024 : Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow”

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในธิธีเปิดการประชุม และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับ การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการของภาคีเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 3 สถาบัน คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  การประชุมวิชาการนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการผู้สนใจ  รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน  ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 285 คน  มีผลงานที่นำเสนอด้วยวาจา จำนวน 24 ผลงาน และผลงานที่นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 41 ผลงาน การประชุมวิชาการปีนี้เป็นครั้งที่ 15 และถือเป็นโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการเป็น  เจ้าภาพจัดการประชุม  ธีมการประชุมปีนี้เน้นการพัฒนาด้านการวิจัย จากนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น นอกจากเป็นเวทีการนำเสนอผลงานแล้ว ยังได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ได้กรุณามาถ่ายทอดความรู้ และมุมมองจากประสบการณ์ของท่าน อาทิ ดร.ภญ.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ภก.ชัยพร สุรเตมีย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMS Group  หัวข้อที่บรรยายประกอบด้วยเรื่อง Innovation of pharmaceutical and cosmetic product , เส้นทางจากนวัตกรรมสู่ ทรัพย์สินทางปัญญา และ Digital Health Solutions in Pharmacy: Exploring the use of technology เมื่อวันที่ 17-18 กุมพาพันธ์ 2567 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

📷  ▶ภาพบรรยากาศงาน คลิกที่นี่


Share this Post: