ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรม​การนำเสนอแผนธุรกิจ​การเปิดร้านยา ประจำปี​ 2566​

icon_activity

รายวิชา 1507 528 การเป็นผู้ประกอบการด้านเภสัชกรรมชุมชน สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจการเปิดร้านยา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ฝึกทักษะการคิด การวางแผนการทำธุรกิจและทักษะการนำเสนอทางวิชาการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง B301 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: