ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

icon_activity

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

เพื่อพัฒนาแนวคิดอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งทัศนคติที่ดีในงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ให้นักศึกษามีความตระหนักและเข้าใจบทบาทของเภสัชกร ในการบริบาลทางเภสัชกรรม และมีแนวคิดในด้านการเรียนในหลักสูตร เพื่อให้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นเภสัชกรในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากภายนอก ได้แก่ แพทย์หญิงพิมพิกา ทองปน ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร สายธนู ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อภิปรายหัวข้อ “ประสบการณ์และความคาดหวังของสหวิชาชีพต่อเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม: วิชาชีพแพทย์และพยาบาล” และวิทยากรภายใน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑิภาดา สามสีทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อภิปรายในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนด้านการฝึกงานเฉพาะทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อภิปรายในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559” และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้อง (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) กับรุ่นพี่ (นักศึกษาชั้นปีที่ 5และชั้นปีที่ 6) ในสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งได้จัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Share this Post: