ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม UBU Phar-Staff Fair 2024 “งานดี มีโชว์”

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนนรู้ภายใต้หัวข้อ UBU Phar-Staff Fair 2024 "งานดี มีโชว์" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ การพัฒนางานและแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในคณะ และสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบตามบริบทของส่วนงานและเป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน เป็นปีแรกที่คณะดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-----------------------------------------

มีผลการแข่งขันดังนี้

🥇รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ กลุ่มงานวิชาการ ชื่อผลงงาน : ระบบบริหารจัดการตารางเรียน 

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางกรชนก แก่นคำ ห้องปฏิบติการจุลชีววิทยา ชื่อผลงาน : การจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามแนวทางโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ งานการเงินและบัญชี ชื่อผลงาน : ระบบการจัดการข้อมูลและรายงานทางการเงิน

🏅รางวัลชมเชย นางอนุพร กลางคำ งานการเงินและบัญชี ชื่อผลงาน : ระบบการยืมเงินทดรองราชการและการติดตามลูกหนี้เงินยืม

🏅รางวัลชมเชย นายนเรศน์ กำลังดี งานยานพาหนะ ชื่อผลงาน : ระบบการบันทึกและรายงานการใช้รถยนต์ราชการผ่านโปรแกรม Looker Studio

Share this Post: