ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา เป็นประธานในพิธี ผศ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง ประธานหลักสูตร สาขาโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมคณาจารย์ มาร่วมแสดงความยินดี โดยมี ผศ.ดร.ภญ.ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาตรี กล่าวรายงานการดำเนินงาน ซึ่งพิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 1 ราย โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567  จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 6 พิธีมอบจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Share this Post: