ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเรื่องการบริหารจัดการด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรในองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งสู่ความสำเร็จ (OD)  โดยมี ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นเรื่องการบริหารจัดการด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ซึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ผ่านการประเมิน EdPEx 300 และยังได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class :TQC) ประจำปี 2566 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นโอกาสอันดีที่ทั้ง 2 คณะจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-11.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


Share this Post: