ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสัมมนาหลักสูตร เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการดำเนินการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566”

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีกำหนดจัดสัมมนาหลักสูตร เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการดำเนินการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566” ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร งบประมาณ 2567 โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รวมทั้ง แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านผู้ป่วย และด้านผลิตภัณฑ์ ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 และเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาต่อไป ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องบอลรูม C สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ยูเพลส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share this Post: