ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเรียนแกนนำโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2565”

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเรียนแกนนำโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2565” เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะแก่แกนนำสุขภาพ และนักเรียนแกนนำสุขภาพ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นแบบองค์รวมได้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ หัวหน้าโครงการ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีแกนนำสุขภาพชุมชน และนักเรียนแกนนำสุขภาพ สังกัดตำบลโนนค้อ และโรงเรียนบ้านโนนค้อ และจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมการอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

------------------------------------------------------------

ซึ่งในการอบรมมีทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ จากวิทยากรประกอบด้วย ภญ.กิตติยาพร ทองไทย ภญ.พรรณธิดา หล้าวงษ์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ ดร. ภูษณิศา มีนาเขตร และอาจารย์ ก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง จากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการใช้ยาปลอดภัยในโรงเรียน การรู้เท่าทันประโยชน์ และโทษของกัญชา รวมถึงความรู้เรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนแกนนำ และการฝึกปฏิบัติการในการประเมินสัญญาณชีพ และการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนแกนนำ

Share this Post: