ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด อบรมการใช้งานและการดูแลรักษาหุ่นจำลอง Simulation เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพยาบาล

icon_activity

การอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาหุ่นจำลอง Simulation เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้หุ่นจำลอง Sim Man และ Sim Mom พร้อมทั้งการดูแลรักษา โดยมีวิทยากรจาก บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ และมีคณาจารย์ บุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องอดิทอเรียม 2 (A203) และ ห้องสถานปฏิบัติการทางการแพทย์ (B201)  อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: