ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานบุญสงกรานต์ ประจำปี 2567

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานบุญสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และอาจารย์ บุคลากรอาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรมในช่วงเช้า มีพิธีขอขมาพระรัตนตรัย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ศาลปู่หอมย่าศรีมาส จากนั้นเป็นพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกรผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และในช่วงบ่าย นำต้นเงินผ้าป่าสามัคคี ชุดสังฆทาน และน้ำอบไทย โดยความร่วมแรงร่วมใจจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ บคลากร ในการร่วมบริจาค สมทบเป็นสิ่งของสำหรับจัดชุดสังฆทาน ไปถวาย และสรงน้ำพระ ณ วัดป่านาดอน และ วัดหลวง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

Share this Post: