ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมสื่อสารองค์กร ม.อุบลฯ Roadshow 2024 คณะเภสัชศาสตร์

icon_activity

กิจกรรม “Roadshow ด้านการสื่อสารองค์กร” ณ คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมณะทำงาน โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมนำคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ขคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันในด้านงานประชาสัมพันธ์ ให้ยกระดับการสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพร่วมกันต่อไป เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ อาคารนวัตกรรมการเรียนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: