ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการค่ายหมอยารวมใจ ห่วงใยสุขภาพ

icon_activity

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการค่ายหมอยารวมใจ ห่วงใยสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านโนนค้อ ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปลูกฝังความรู้และทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมค่ายหมอยาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ และฝึกทักษะการเรียนรู้ในเรื่องข่าวสารที่ได้รับผ่านสื่อต่างๆที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการฝึกทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ ถ่ายทอด และทบทวนองค์ความรู้ด้านสุขภาพนักศึกษา ซึ่งในกิจกรรมนี้มีนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข และคณะรัฐศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน

Share this Post: