ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Prof. Douglas L Ried จาก College of Pharmacy, University of New Mexico ให้ความรู้การอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษา ในหัวข้อ " Pharmacy School Accreditation in USA: University of New Mexico " ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร OBE

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ได้เรียนเชิญ Prof. Douglas L Ried จาก College of Pharmacy, University of New Mexico ให้ความรู้การอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษา ในหัวข้อ " Pharmacy School Accreditation in USA: University of New Mexico " ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร OBE เพื่อพัฒนาอาจารย์ในทักษะด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบทีม การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

Share this Post: