ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เพื่อร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค ในเดือนพฤษภาคม 2565 – สิงหาคม 2565 จำนวน 4 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ ประธานหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค และ ภญ.นิตยา ดาววงศ์ญาติ หัวหน้างานบริบาลทางเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานการดำเนินงาน

---------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ป่วยมะเร็ง สาขาโรคหลอดเหลือสมอง สาขาตรวจติดตามระดับยาในเลือด สาขาจิตเวช สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค สาขาอายุรศาสตร์ สาขาโรคไต และสาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 16 สัปดาห์ (4 เดือนต่อรอบการฝึกอบรม) โดย เภสัชกรที่สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรมโดยสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตอบสนองแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศต่อไป

Share this Post: