ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ณ ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน จำนวนกว่า 30 คน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการในตำบล ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีหัวหน้าโครงการคือ ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติจริง จากอาจารย์ขนิษฐา ขันคำ, อาจารย์อิศราภรณ์ จิตศีล คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดร.สุขวิทย์ โสภาพล คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหัวข้อ การออกแบบโลโก้ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทำการตลาดและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ

Share this Post: