ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลนาโพธิ์​ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ณ ตำบลนาโพธิ์​ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม​ 2565 เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยมี ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล หัวหน้าโครงการ เปิดการอบรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)​ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติจริง จากอาจารย์ขนิษฐา ขันคำ, อาจารย์อิศราภรณ์ จิตศีล คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดร.สุขวิทย์ โสภาพลคณะบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ การทำการตลาดและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์​และพัฒนาบรรจุภัณฑ์

Share this Post: