ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักศึกษา ศิษย์เก่า และเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2565

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักศึกษา ศิษย์เก่า และเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมมงคลนาม อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติมอบรางวัลให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรดีเด่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่ายเภสัชกร เพื่อคัดสรรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างกลุ่มของนักเรียนดี ทำกิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาคนอื่นๆ ในด้านวิชาการ และรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมของคณะ

Share this Post: